My Blog

REGULAMIN KONKURSU – Ponowne otwarcie Amici Bistro

by Refocus Media on July 13, 2016 , No comments

1. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkurs Ponowne otwarcie Amici Bistro zwane dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest polubienie profilu Amici Bistro na Facebooku oraz otagowanie w komentarzu pod postem konkursowym swojego znajomego oraz odpowiedź na pytanie zadanie w poście.

 §2

Konkursy organizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym profilu restauracji Amici Bistro w portalu społecznościowym pod adresem: https://www.facebook.com/AmiciBistroBielsko/ Konkurs ma charakter otwarty.

 §3

 Organizatorem Konkursu jest restauracja Amici Bistro zwana w dalszej części „Organizatorem”.

§4

Konkurs odbywa się od 13 lipca 2016 od godziny 15:00 do 15 lipca 2016 do godziny 12:00.

§5

Wyniki konkursu zostaną podane na profilu restauracji Amici Bistro 15 lipca 2016 do godziny 18:00

2. Uczestnicy konkursu

§1

Uczestnikami konkursów mogą być osoby w wieku od 18 lat, które poprawnie wykonają zadanie konkursowe.

 §2

Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursów.

§3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursów będą przetwarzane w celu realizacji Konkursów. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

3. Zasady i przebieg konkursów

 §1

Każdy z Konkursów składa się z dwóch etapów:

  • etap 1.: wykonanie zadania konkursowego w czasie określonym w poście konkursowym
  • etap 2.: poinformowanie zwycięzców

§2

Zadanie konkursowe: w komentarzu pod postem konkursowym należy otagować osobę z którą chciałoby się wybrać do Amici Bistro i napisać, co najchętniej gotuje się dla swoich przyjaciół. Zalecane jest również polubienie profilu Amici.

§3

Pierwszeństwo w otrzymaniu nagrody będzie przysługiwało osobom, które poza poprawnym wykonaniem zadania konkursowego polubią post, zalecane jest także jego udostępnienie.

 

§4

Organizator nie popiera wszelkich form nieuczciwej rywalizacji. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

 

§5

Jeden uczestnik ma możliwość jednego zgłoszenia w konkursie.

4. Nagrody

§1

Nagrodą w konkursie są dwa podwójne zaproszenie do restauracji Amici Bistro na event otwarcia, który odbędzie się w sobotę 16 lipca w godzinach od 16:30 do 20.

5. Postanowienia końcowe

 

§1

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu restauracji Amici Bistro w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

 

§2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 

§3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, oraz publikacji wyników Konkursu.

 

§4

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

 

§5

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

§6

Zasady Konkursów dostępne są na profilu Amici Bistro w serwisie Facebook.com

 

§7

Zgłoszenie do konkursów jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Refocus MediaREGULAMIN KONKURSU – Ponowne otwarcie Amici Bistro

Join the conversation